சாம்பல் தொடர் (Ashes Series) நேர அட்டவணை
கார்த்திகை -2010முடிவுகள்
வியாழன் 25 - திங்கள் 29
00:01 GMT, 10:00 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
1ம் ரெஸ்ட் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
பிரிஸ்பேன் மைதானம், பிரிஸ்பேன்

மார்கழி -2010
வெள்ளி 03 - செவ்வாய் 07
23:30 GMT, 10:00 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
2ம் ரெஸ்ட் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
அட்லாடி ஓவல், அட்லாடிவியாழன் 16 - திங்கள் 20
02:30 GMT, 10:30 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
3ம் ரெஸ்ட் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
W.A.C.A. மைதானம், பேத்ஞரயிறு 26 - வியாழன் 30
00:01 GMT, 11:00 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
4ம் ரெஸ்ட் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
மெல்போன் மைதானம், மெல்போன்

தை -2011
திங்கள் 03 - வெள்ளி 07
00:01 GMT, 11:00 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
5ம் ரெஸ்ட் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
சிட்னி மைதானம், சிட்னிபுதன் 12 Day/Night
08:35 GMT, 18:05 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
1ம் இருபதிற்கு 20 - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
அட்லாடி ஓவல், அட்லாடிவெள்ளி 14 Day/Night
08:35 GMT, 18:35 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
2ம் இருபதிற்கு 20 - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
மெல்போன் மைதானம், மெல்போன்ஞரயிறு 16 Day/Night
03:25 GMT, 01:55 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
1ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
மெல்போன் மைதானம், மெல்போன்வெள்ளி 21 Day/Night
03:25 GMT
2ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
பெலிரைவ் ஓவல்l, கோபாற்ஞரயிறு 23 Day/Night
08:55 GMT
3ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
சிட்னி மைதானம், சிட்னிபுதன் 26 Day/Night
03:25 GMT
4ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
அட்லாடி ஓவல், அட்லாடிஞரயிறு 30 Day/Night
03:25 GMT
5ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
பிரிஸ்பேன் மைதானம், பிரிஸ்பேன்

மரசி -2011
புதன் 02 Day/Night
03:25 GMT
6ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
சிட்னி மைதானம், சிட்னிஞரயிறு 06 Day/Night
04:30 GMT, 13:30 ஆஸ்திரேலிய நேரம்
7ம் ஒருநாள் - ஆஸ்திரேலியா எதிர் இங்கிலாந்து
W.A.C.A. மைதானம், பேத்

Blogger இயக்குவது.